รวมประกาศเกี่ยวกับ การบังคับใช้ GPS และคู่มือที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและรบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเงื่อนไขการขอรับการรับรองอุปกรณ์ GPS จากกรมฯ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการติดตั้ง GPS ของรถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) ที่จดทะเบียนก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๖
  2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทั้งรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่อยู่นอกเหนือจากประกาศตามข้อ ๑ และประกาศเดิมของรถขนส่งวัตถุอันตราย
  3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งสองฉบับทั้ง 3 และ 4 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่และรถโดยสารที่อต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้วและยังไม่ได้ติดตั้ง
  5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศทั้งสองฉบับ 5 และ 6 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่จดทะเบียนใหม่และรถทีต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และยังไม่ได้ติดตั้ง

****************************************************

แผนการดำเนินงาน  โดยกรมการขนส่งทางบก

ทางกรมฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ตามชาร์ตด้านล่างนี้

dltactionplan01

dltactionplan02

ติดตามประกาศจากกรม ฯ  http://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=1198